งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร

นายนาวิน  กาวี

หัวหน้างาน
นางสิริกัญญา ยะมา

ผู้ช่วยนางเดือนฉาย  จินดา

ผู้ช่วย

มีหน้าที่

         ๑)   สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง

            ๒)   จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่งถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ

            ๓)   จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ๔)   ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

            ๕)   ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานการนิเทศการศึกษา

            ๖)   จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานการนิเทศการศึกษา

            ๗)   รับผิดชอบเอกสารงานการนิเทศการศึกษา

            ๘)   ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

            ๙)   ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน

            ๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แชร์หน้านี้