งานสำนักงานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางผกากรอง อินดำรงค์

หัวหน้างาน


นางสาวนัยนา  คำพุทธ

ผู้ช่วย


มีหน้าที่     1) ลงทะเบียนรับ ส่งหนังสือราชการ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ

2) โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ

3) จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ

4) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ

5) ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

7) จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกการประชุม

8) อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

9) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้นแชร์หน้านี้