งานห้องสมุด

นางสาวเกษร  เสาร์เรือน

หัวหน้างาน
นางชรินทร์ทร  ไหมคำ

ผู้ช่วยมีหน้าที่

๑)    วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามแผน

๒)    จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๓)    ติดตามดูแลการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

๔)    ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ

๕)    ให้บริการยืม-คืน หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖)    จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า

๗)    ประสานงานด้านห้องสมุดกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

๘)    รวบรวมสถิติเกี่ยวกับงานห้องสมุด

๙)    ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

๑๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

 
แชร์หน้านี้