งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

นายนาวิน  กาวี

หัวหน้างาน

มีหน้าที่

            ๑) วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

            ๒)   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย

                  (๑)  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน               

                      เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น

                  (๒)  จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

                      สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                  (๓)  จัดให้มีวิชาต่าง ๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง

                     ศึกษาธิการ

                  (๔)  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

                     ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา การศึกษาที่ส่งเสริมความ เป็นเลิศ

                  (๕)  ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก

                  (๖)  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน

                   ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก

          ๓)   จัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

            ๔)   เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา

            ๕)   นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

            ๖)   ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

            ๗)   จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

            ๘)   รับผิดชอบเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

            ๙)   ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน

            ๑๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแชร์หน้านี้