งานการวัดผลประเมินผล

นางศิริวรรณ  ณ น่าน 

หัวหน้างานการวัดผลและประเมินผลนางผกากรอง  อินดำรงค์ 

ผู้ช่วยนางรุ่งทิวา  กาวี

ผู้ช่วย


มีหน้าที่

        1)   กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ

         2)   จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

         3)   จัดให้มีการวัดผล ประเมินผล และอนุมัติผลการเรียน

        4)   เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการเทียบโอนผลการเรียนคณะกรรมการ เทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน

   5)   จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

        6)   จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

        7)   จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

     8)   จัดทำสถิติรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และบันทึกผลการเรียน ปพ.1-ป, ปพ.1-บ   การออก ปพ.1-ป, ปพ.1-บ ให้เป็นปัจจุบัน ส่งรายชื่อผู้มีปัญหายังไม่ออกผลการสอบแก้ตัวผู้จะไม่จบหลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

       9) จัดทำรายงานการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

       10) รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารงานวัดผลและประเมินผล

       11) ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

       12) ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการ  และครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน

       13) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ SGS

         14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แชร์หน้านี้