งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต. เจษฎา  แก้วจิโน

หัวหน้างาน

(หัวหน้างานลูกเสือ)นายวรปรัชญ์  หลวงโย

ผู้ช่วย

(หัวหน้างานยุวกาชาด)นายศุภโชติ  สุริยชัย

ผู้ช่วย

(หัวหน้างานแนะแนว)นางสาวนัยนา  คำพุทธ

ผู้ช่วย

(เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ)

     มีหน้าที่

1)    รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2)    จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการ ปฏิบัติงานของกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร

3)    กำหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4)    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร

5)    การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน

6)    การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7)    ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระ

8)    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแชร์หน้านี้