งานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

นายนาวิน  กาวี

หัวหน้างาน

มีหน้าที่๑)    จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา

๒)    พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา  พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

๓)    พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

            ๔)   พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน

            ๕)   นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา  ผลิต  ใช้และ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

           ๖)   รวบรวมทะเบียนสื่อ  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้   แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน และจากครูผู้สอน

            ๗)   ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            ๘)   จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

            ๙)   รับผิดชอบเอกสาร งานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

            ๑๐) ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

            ๑๑) ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน

            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แชร์หน้านี้