งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน


นางสิริกัญญา  ยะมา

หัวหน้างานนางเดือนฉาย  จินดา

ผู้ช่วย


มีหน้าที่


๑)      จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน

๒)      ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนใหม่ การจัดห้องเรียน การตรวจหลักฐานต่าง ๆ

๓)      ดำเนินการเกี่ยวกับย้ายเข้า ย้ายออก เทียบโอนผลการเรียน และออกเอกสารทางราชการในงานที่เกี่ยวข้อง

๔)      ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน กำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน

๕)      ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลัง การขอพักการเรียน  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๖)      จัดทำทะเบียนนักเรียนออนไลน์ในระบบ SGS และ DMC

๗)      ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์  ที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๘)      ทำบัตรประจำตัวนักเรียน

๙)      ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  ที่ต้องการสอบแก้ตัว  สอบซ่อมเสริม  สอบปรับพื้นฐาน  การพ้นสภาพนักเรียน  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๑๐)  รับผลการประเมิน  ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน

๑๑)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกระเบียนแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน

๑๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร

๑๓)  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ  ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอนย้าย  การขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ สกุล  วันเดือนปีเกิด

๑๔)  ส่งแผนสำรวจและรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา

๑๕)  จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน  การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

๑๖)  พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว

๑๗)  ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๘)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
แชร์หน้านี้