งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์นายวิศิษฏ์  ราชเนตร

หัวหน้างาน


นางรุ่งทิวา  กาวี

ผู้ช่วย
มีหน้าที่

            ๑)   จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึง  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

            ๒)   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

            ๓)   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการ อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

            ๔)   จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

            ๕)   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

            ๖)   จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

            ๗)   ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้นำการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น

            ๘)   พัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

            ๙)   เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความเหมาะสม

            ๑๐) ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

            ๑๑) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการทดสอบระดับต่าง ๆ

            ๑๒) รับผิดชอบเอกสารงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

            ๑๓) ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

            ๑๔) ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน

            ๑๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแชร์หน้านี้