ฝ่ายบริหารกลุ่มงาน


นายบรรจบ บุญช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปณิธี  กองแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายนาวิน  กาวี

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางเดือนฉาย  จินดา

หัวหน้างานวิชาการ

มีหน้าที่

        1) รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการ เพื่อกำกับ ดูแล  ติดตามในกลุ่มงานวิชาการ

2) ประสานงานกับฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เพื่อให้งานของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3) ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงานวิชาการ

4) เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

5) ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน

6) ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข

7) กำกับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน

8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แชร์หน้านี้