งานสารสนเทศวิชาการ

นางรุ่งทิวา  กาวี

หัวหน้างาน


     มีหน้าที่     

1) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

2) ประสานและจัดทำแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก      แก่การรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ

4) ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานอื่น ๆ

5) ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

6) จัดทำสถิติ สารสนเทศ ผลการสอบวัดประเมินผลความรู้ระดับชาติ และระดับสำนักงานเขตพื้นที่ของผู้เรียน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร และเผยแพร่

7) จัดทำสถิติ สารสนเทศ การแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับต่าง ๆ เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร และเผยแพร่

8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แชร์หน้านี้