ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร

20/06/2019
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิบ
[แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิ.pdf]
20/06/2019
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
[แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf]
20/06/2019
แบบใบลาพักผ่อน
[แบบใบลาพักผ่อน.pdf]
20/06/2019
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
[แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.pdf]
20/06/2019
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
[แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf]

นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ลิงค์การศึกษา

สำรวจความคิดเห็น

loader