เอกสารดาวน์โหลด

25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
[1-1-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
[1-2-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
[1-3-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
[2-1-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
[2-2-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
[2-3-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
[3-1-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
[3-2-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
[3-3-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
[4-1-1-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
[4-2-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
[4-3-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
[5-1-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
[5-2-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
[5-3-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
[6-1-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
[6-2-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
25/05/2021
รหัสเข้า Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
[6-3-ตารางรหัสห้องเรียน Google Classroom.pdf]
24/05/2021
คู่มือการใช้งานอีเมล และการเข้าสู่ระบบ Google Classroom ของโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
[การใช้งานอีเมลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม.pdf]
19/05/2021
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำ ID Plan (ปีการศึกษา 2564)
[แบบฟอร์ม ID Plan.pdf]
19/05/2021
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
[แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม.pdf]