ข่าวทั่วไป
loader
สำหรับอาจารย์
loader
สำหรับนักเรียน
loader
สำหรับผู้ปกครอง
loader
เอกสาร
23/04/2020
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์)
[หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 63.pdf]
23/04/2020
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ
[สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 63.pdf]

นางอังคณา ศรีสอาด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา

ลิงค์การศึกษา