นางไพรมณี วาปีทะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน เชีงราย

ลิงค์การศึกษา