เอกสาร
02/03/2022
เกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZ โรงเรียนเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
[เกียร์ติบัตรนักเรียนแกนนำ genz ปีการศึกษา 2564.pdf]
01/03/2022
เกียรติบัตรคุณครูแกนนำ ชมรม GenZ โรงเรียนเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
[เกียร์ติบัตรครูแกนนำ 64 (2).pdf]
27/02/2022
รายละเอียดการับสมัครนักเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 2565
[เปิดรัยสมัครนักเรียนแกนนำปีการศึกษา 65.pdf]
30/01/2022
บันทึกและคู่มือการใช้งานศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน GenZ NPKS- Help Center
[บันทึกขอความสร้างศูนย์ช่วยเหลือและคู่มือการใช้งาน.pdf]
28/01/2022
บันทึกขออณุญาตจัดสร้างเว็บไซต์ชมรมฯ
[หนังสือขออณุญาตจัดสร้างเว็บไซต์.pdf]

นางสาวอาทิตยา น้อยสิงห์

ประธานชมรม GenZ โรงเรียนเนินพิทยาคม

ลิงค์การศึกษา